РЕФЕРАТЫ

Поиск:

Реферат: Оборотные средства в сфере деятельности предприятия

ОГЛАВЛЕНИЕ. ВВЕДЕНИЕ. 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 2.1. Анализ выполнения производственной программы НГДУ 2.2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 2.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. 3. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 4. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НГДУ 4.1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ 4.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ….… 4.3. Анализ ликвидности баланса… 4.4. Оценка уровня рентабельности и деловой активности… 5. Безоп...


Реферат: Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Зміст Сторінка Вступ. 1 Сутність прибутку у фінансово – господарській діяльності підприємства. Економічна суть та значення прибутку в умовах ринкової економіки. Економіко – правовий аналіз нормативної бази та огляд теоритичної літератури з питань формування прибутку підприємства. Організаційно – економічна характеристика Корделівського радгоспного робітничого кооперативу. 2 Характеристика системи обліку та контролю формування прибутку підприємства та розрахування з бюджету по його оподаткуванню....


Реферат: Облік нематеріальних активів

Міністерство науки та освіти України Донецький національний університет Кафедра обліку та аудиту Облік нематеріальних активів Студент С. Єфремов дата представлення до захисту підпис Спеціальність 0106 форма навчання денна Група укр. Науковий керівник Н.В. Піскунова дата представлення до захисту підпис Донецьк 2002 р. ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Загальна характеристика теми дослідження. 5 2. Характеристика рахунків 12 „Нематеріальні активи” та 19 „Негативний гудвіл” 9 3. Визнання й оцінка нематеріальних акт...


Реферат: Облік зносу та амортизації основних засобів

Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра обліку та аудиту Студентка О.В. Подворотня дата представлення до захисту підпис Спеціальність 0106 Форма навчання денна Група укр Науковий керівник, Асистент Н.В. Піскунова дата представлення до захисту підпис Донецьк 2002 р. ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗНОСУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ 4 2. МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 7 3 ПОРЯДОК ВИБОРУ МЕТОДУ ДЛЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДП...


Реферат: Облік готової продукції

ЗМІСТ Стор. Вступ Характеристика готової продукції її оцінка та класифікація. 5 Облік витрат на виробництво готової продукції Порядок формування та відображення в обліку первинної вартості готової продукції Особливості обліку випуску готової продукції та формування її 8 собівартості в умовах використання комп’ютерної техніки. Висновок 9 Список використаних джерел Додатки 11 32 46 48 ВСТУП Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської діяльності підприємств України. Відбувається ...


Реферат: Облік витрат на оплату праці

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вінницький торговельно-екномічний інститут Курсова робота на тему: “Облік витрат на оплату праці” ПЛАН Вступ. Залагльні поняття про витрати виробництва. 1. Облік витрат на оплату праці. 2. Види і форми заробітної плати. 3. Аналітичний облік заробітної плати. 4. Синтетичний облік зарплати. 5. Утримання із зарплати. 6. Відрахування на соціальне страхування і інші внески до бюджету. Висновки. Витрати виробництва – це витрати живої і опредметне...


Реферат: Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

Інститут Муніципального Менеджменту і Бізнесу “Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу” КИЇВ-2002 КИЇВ-2002 План Вступ. 1. Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу. 2. Практичне завдання №7. Висновкок Література По економічному потенціалу Україна входить в першу п’ятірку країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при у...


Реферат: Облік і аналіз фінансових результатів

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ “ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ” ДИПЛОМНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА З ЕКОНОМІКИ ЗА ПРОГРАМОЮ “ОБЛІК І АУДИТ” Дипломна робота Науковий керівник допущена до захисту рішенням кафедри від “” травня 1999р. протокол № _ Керівник програми Спеціаліст здав роботу на кафедру “” травня 1999 року _ Кременчук 1999 В І Д Г У К на роботу студента по темі: “Облік і аналіз фінансови...


Реферат: Нормативный метод калькулирования затрат на производство

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И АУДИТА ДИПЛОМНАЯ РАБОТА «НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО» Выполнила студентка Павлова А.А. Научный руководитель Ершова И.Ю. Рецензент Зав. каф., проф. Мизиковский Е.А. Нижний Новгород, 2000 г. СОДЕРЖАНИЕ С. Введение 3 1. Концепции нормативного метода учета затрат на производство 6 1.1.Сущность, основные принципы нормативного учета 6 ...


Реферат: Нормативная база бухгалтерского учета

Содержание. Введение.Стр. 2 1. Законодательство РФ, регулирующее предпринимательскую деятельностьСтр. 3 2. Понятие и виды нормативных актовСтр. 5 3. Опубликование и вступление в силу нормативных актов….Стр. 6 4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России…Стр. 8 5. Закон о бухгалтерском учете….Стр. 9 6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.Стр.10 7. Положения по бухгалтерскому учету….Стр. 12 8. Основные нормативные предписания, предусмотр...


Реферат: Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА Курсовая работа студента 4 курса 8 группы Букина А.В. Тема : “Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательства” Научный руководитель Попондопуло В.Ф. Санкт-Петербург 1997 Мировое законодательство о банкротстве в своем развитии претерпело ряд кардинальных изменений. В римском праве невозвращение долга было опасно для жизни и здоровья должника и вело к захвату его имуще...


Реферат: Необоротные активы

З М І С Т Вступ. 3 Розділ Характеристика необоротних активів та їх відображення в I бухгалтерському 4 балансі... 1. Характеристика необоротних активів, їх зміст та 4 класифікація... 1.1.Нематеріальні активи…. 4 1.2.Основні засоби 5 1.3.Інші необоротні активи. 7 2. Відображення необоротних активів в бухгалтерському балансі…... 7 2.1.Основні засоби підприємства, їх класифікація, оцінка та завдання обліку…... 9 2.2.Нематеріальні активи, їх облік.. 11 Розділ Управління фінансуванням необоротних акти...


Реферат: Налогообложение малых предприятий

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ МиМ КУРСОВАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: "НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" Выполнила студентка гр. 1-21-10 Пескова О.А. Проверил: Капустин В.В. г. Ижевск, 2000 г. Содержание. 1. Введение. 3-5 2. Меры по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР. 6-8 3. Расчеты с бюджетом по налогу. 9-11 4. Комплекс мер по развитию и государственной поддержке. 12-19 5. Закон об упрощенной системе налогообложения....


Реферат: Налоговое планирование

ГЛАВА IX НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ надо иметь в виду не столько побуждения отдельных лиц, хотя бы и самых выдающихся, сколько те побуждения, которые приводят в движение большие массы людей, целые народы, а в каждом данном народе, в свою очередь, целые классы К Маркс, Ф Энгельс Соч Т 21, с 307 308 9.1. Классификация. Налоговое планирование в нашей стране как отрасль знания до сих пор не имело своей классификации А ведь даже самые общие повседневные разговоры о налогах и налоговом планировании предла...


Реферат: Налоги на прибыль (МСФО №12)

Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации Московский финансово – экономический институт. Реферат. Учебная дисциплина: Международные стандарты учета и финансовой отчетности. На тему: Налоги на прибыль (МСФО №12). Студент группы У-51, Хохряков П. М. Руководитель, Брусенцова В. И. Москва. 2003 год. Содержание. Введение..3 1. Цель и сфера применения Стандарта.…..5 2. Налоговая база…..…..8 3. Временные разницы.10 4. Оценка отложенных налогов...13 5. Раскрытие информации16 Заключение…...


Реферат: Наличный и безналичный расчет предприятий

Оглавление ВВЕДЕНИЕ 5 Глава 1. Методические основы организации учета наличных и7 безналичных расчетов. 1.1. Задачи и основы организации учета денежных средств 1.2. Основные нормативные документы учета наличных и 8 безналичных расчетов 1.3. Особенности деятельности организации и их влияние на11 организацию учета наличных и безналичных расчетов. 1.4. Применение ЭВМ в организации учета денежных средств 18 и расчетов. Глава 2. Учет наличных и безналичных расчетов 21 2.1. Порядок осуществления и бухг...


Реферат: Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

Содержание. Введение. 3 1. Основные средства 5 1.1 Понятие и классификация основных средств 5 1.2. Оценка основных средств. 7 2. Переоценка основных средств. 11 3. Методы переоценки основных средств. 13 3.1 Индексный метод переоценки основных средств. 13 3.2 Метод прямой переоценки. 4. Переоценка основных фондов как предпосылка нормализации инвестиционных процессов в России. 17 4.1 Сущность и роль переоценки основных фондов предприятий. 17 4.2 Переоценка основных фондов ставит проблемы. 21 4.3 П...


Реферат: Методические указания для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РФ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЯТИГОРСКИЙ ФИЛИАЛ Кафедра «Бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита» «Аудит» Программа курса, темы курсовых работ и методические указания по их выполнению для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Пятигорск 2004 год Составитель: Ст. преподаватель Томашевская Надежда Александровна Рецензент: доц., к.э.н. Д.В.Маслова Содержание: Цели и задачи к...


Реферат: Методика та техніка складання річного фінансового звіту

Курсова робота з дисципліни "Бухгалтерський облік" на тему: Методика та техніка складання річного фінансового звіту Київ – 2001 Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика фінансової звітності: мета, вимоги, принципи. 5 2. Баланс 9 2.1. Призначення балансу та його структура 9 2.2 Актив балансу: визначення, оцінка та класифікація активів 10 2.3. Пасив балансу. Загальна характеристика пасиву балансу 17 3. Звіт про фінансові результати 21 3.1. Загальна характеристика звіту про фінансові резу...


Реферат: Методика получения аудиторских доказательств. Классификационные формы экономического контроля в Украине

Содержание 1.Методика получения аудиторских доказательств 1 1.1 Методы получения 2 1.2. Аудиторские проверки и тесты, используемые для получения доказательств. 7 2. Классификационные формы экономического контроля в Украине 11 1.Методика получения аудиторских доказательств Доказательства — документы и другая соответствующая информация, которую использует ревизор (аудитор) при формулировке найденных фактов или выводов (заключений). Доказательства должны позволить ревизору (аудитору) составить мнен...


Реферат: Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

Тема: «Методика аудиторской проверки операций с основными средствами». Курсовая работа по аудиту Студента 4 курса ВЗЭФИ Специальность: Бухучет Факультет учетно-статистический. Кузьмина Сергея Александровича. Личное дело №95УББ3225 План. 1. Введение. 2. Аудит учета основных средств. 3. Проверка операций по реализации и выбытию основных средств. 4. Проверка правильности начисления износа. 5. Проверка правильности учета отношения затрат на ремонт. 6. Аудит основных вложений. 7. Проверка учета немат...


Реферат: Международные стандарты финансовой отчетности

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ Кафедра фундаментальных и общепрофессиональных дисциплин Курсовая работа Международные стандарты финансовой отчетности Слушатель группы № 26 Бальчевская М.А. Руководитель: Москва – 2003 г. Содержание Введение 3 Глава 1. Международные правила бухгалтерского учета 4 Глава 2. Основные различия международных стандартов и их причины 8 Международные различия учета 9 Причины сохранения различий 11 Глава 3. Национальные проблемы GAAP (Generally Accepted Accounting Princi...


Реферат: Международные стандарты учета и финансовой отчетности

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ Кафедра бухгалтерского учета и аудита КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» Москва 2003г. Содержание. 1. Какие разделы включает каждый стандарт 3 стр. 2. 4 стр. Что регламентирует МСФ №1 «Представление финансовой отчетности» 3. 9 стр. Какова цель и сфера применения стандарта №2 – «Запасы» 4. 11 стр. Каковы сходства и различия стандарта №16 с российским стандартом ПБУ 6/01 «Учет ос...


Реферат: Международные стандарты в бухгалтерском учете

В данной работе приведен основной перечень международных стандартов по учету и ведению бухгалтерской деятельности, рассмотрена программа реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответствии с международными стандартами и сделан анализ соответствия отечественного бухгалтерского учета международными стандартам. Работа написана на основе анализа 9 литературных источников, содержит 3 раздела, 30 страниц, 3 таблицы. С О Д Е Р Ж А Н И Е : Стр. ВВЕДЕНИЕ 5 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ...


Реферат: Международные стандарты бухгалтерского учета

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Классификация моделей бухгалтерского учёта Глава 2. Комитет по международным стандартам финансовой отчётности Глава 3. Общие принципы международных стандартов Глава 4. Краткая характеристика международных стандартов Глава 5. Основные различия российских и международных стандартов бухгалтерского учёта Глава 6. Реформа бухгалтерского учёта в России Заключение Список использованной литературы ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ БУ...


Реферат: Международные стандарты аудита

Министерство Путей Сообщения Российской Федерации Дальневосточный Государственный Университет Путей Сообщения Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» Реферат на тему: Международные стандарты аудита Выполнил: Ст. 341 гр. Тухватуллин Р.Р. Проверила: Степанцова Хабаровск 2002 План 1. Введение 3 2. Проблемы внедрения МСА в России 4 3. Близкие стандарты 7 4. Отличающиеся стандарты 13 5. Несовпадающие стандарты 15 6. Выводы 18 7. Литература 19 1. Введение В октябре 2000 г. в жизни российских аудиторов пр...


Реферат: Лекции по бухучету

Тема I: Основы теории бухгалтерского учета. I. Общая характеристика бухучета. II. Предмет бухучета. III. Метод бухучета. IV. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. V. Классификация и план счетов бухучета. VI. Формы бухучета. VII. Отчетность предприятия. VIII. Способы исправления ошибок в бухгалтерском учете. I. Общая характеристика бухучета. Учет - установление наличия чего-либо, его измерение и регистрация с количественной и качественной стороны. В процессе исторического...


Реферат: Лекции по бухгалтерскому учету

Тема №1. Учет денежных средств и расчетов 1. Учет кассовых операций. «Порядок ведения кассовых операций в РФ» - решение ЦБ от 22.10.93 г. №40. Наличные деньги хранятся в кассе в пределах лимита. Лимит устанавливается банком по согласованию с руководителем предприятия. Сверх установленных норм наличные деньги могут храниться в кассе только в дни выдачи з/п в течение 3 рабочих дней, включая день получения денег в кредитном учреждении. Первичные документы по кассе. Деньги приходуются на основании П...


Реферат: Курсовая работа

Приложение 6 Унифицированная форма Ли № КО-I ни Утверждена постановлениемя Госкомстата от России от 18.08.98 г. № ре 88 за организация Код Форма по 0310001 КВИТАНЦИЯ ОКУД по ОКПО организация к приходному кассовому ордеру № структурное подразделение от « г. » Номер Дата Принято документа составлени от я ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР Основани е: ДебеКредит Сумма, руб. коп.Код т целевого назначения код корреспокод структур- ндирующианалитичес ного й кого подраз- счет, учета деления субсчет . Сумма руб к...


Реферат: Курсовая работа

ЗАДАНИЕ. На основании исходных данных : 1. Составить баланс предприятия на 01.01.2000 и на 01.03. 2000 года. 2.Составить журнал учета хозяйственных операций за март месяц. 3. Открыть журналы ордера и ведомости для счетов 50, 51, 71 и отразить в них хозяйственные операции. 4. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического и аналитического учета к счетам : 71, 60 , 62. 5. Заполнить главную книгу. 6. Составить баланс за 1 квартал отчетного года.(Форма № 1 ). 7. Составить отчет о прибылях и ...


Начало ... Предыдущая страница 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 Следующая страница ... Конец

При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная!