Главная / Рефераты / Рефераты по экономико-математическому моделированию

Реферат: Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы


Завдання № 1.
Умова
Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, які будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші при реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умов приведеш в таблиці.
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5
S1 17 5 24 10 4
S2 11 20 14 32 46
S3 35 5 3 37 2
S4 15 14 10 30 6
S5 17 23 20 9 12
S6 19 4 16 2 1
РІ 0.64 0.18 0.05 0.08 0.05
* Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегій розвитку фірми та зробити висновок, в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому.
1. Щоб оцінити ефективність кожної стратегії необхідно розрахувати її середню ефективність:
( і = № стратегії, j - номер зовнішньоекономічної умови, aij
– прибуток який може отримати фірма від і- стратегії за j- умов).
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 Mi
S1 17 5 24 10 4 14
S2 11 20 14 32 46 16,2
S3 35 5 3 37 2 26,5
S4 15 14 10 30 6 15,3
S5 17 23 20 9 12 17,3
S6 19 4 16 2 1 13,9
Так як ми знаємо, що чим більша середня ефективність стратегії тим вигіднішою є стратегія.
То за таблицею бачимо що: стратегія 5; має найбільшу середню ефективність, тобто за цим показником вищезгадана стратегія є найвигіднішою, а стратегії
№ 1; 2; 3; 4; 6; є найменш ефективними.
2. Оцінимо кількісну оцінку ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації: а) за дисперсією:
Di – дисперсія,
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 Di
S117 5 24 10 4 31,620
S211 20 14 32 46 84,520
S335 5 3 37 2 195,890
S415 14 10 30 6 23,378
S517 23 20 9 12 13,184
S619 4 16 2 1 54,158
Знаємо, що чим більша дисперсія тим більше ризик яким володіє стратегія, виходячи з цього маємо що: стратегія № 5 володіє меншим ризиком ніж стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; тобто за цим показником 5 стратегія є вигіднішою.
б) розрахуємо ризик на основі стандартного відхилення: (сигма)
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 (i
S117 5 24 10 4 5,623
S211 20 14 32 46 9,193
S335 5 3 37 2 13,996
S415 14 10 30 6 4,835
S517 23 20 9 12 3,631
S619 4 16 2 1 7,359
Сигма – це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільності ефективності (в світовій літературі – ризик). Звідси чим менше сигма, тим надійнішою є стратегія. Тоді за цим показником вигіднішою є 5 – стратегія. в) за коефіцієнтом варіації:
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 Ki var
S117 5 24 10 4 0,402
S211 20 14 32 46 0,567
S335 5 3 37 2 0,528
S415 14 10 30 6 0,316
S517 23 20 9 12 0,209
S619 4 16 2 1 0,530
Знаємо, що чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикованою і менш ефективною є стратегія. За цим показником вигіднішою є
5 стратегія.
г) за семі варіацією:
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 S+var S-var
S117 5 24 10 4 15,73 66,98
S211 20 14 32 46 216,04 25,43
S335 5 3 37 2 12,23 503,41
S415 14 10 30 6 215,50 21,69
S517 23 20 9 12 26,61 9,17
S619 4 16 2 1 24,54 120,08
Додатня семіваріація (S+var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які більші за нього. Тобто чим більше значення вона має, тим більшим є очікуваний від стратегії прибуток. Тут вигіднішою є 2 стратегія.
Від(ємна семіваріація (S -var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які менші за нього. Тобто чим меньше від’ємна семіваріація тим менше очікувані втрати. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.
д) за семіквадратичним відхиленням:
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 SS+var SS-var
S117 5 24 10 4 3,97 8,18
S211 20 14 32 46 14,70 5,04
S335 5 3 37 2 3,50 22,44
S415 14 10 30 6 14,68 4,66
S517 23 20 9 12 5,16 3,03
S619 4 16 2 1 4,95 10,96
Додатне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваного прибутку (можливе збільшення прибутку), тобто чим більше додатне семіквадратичне відхилення, тим більшим може виявитись абсолютне значення фактичного очікуваного прибутку. Кращою є 2 стратегія.
Від’ємне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваних втрат (можливе збільшення втрат), тобто більше значення від’ємного семіквадратичного відхилення вказує на можливість збільшення абсолютного значення очікуваних втрат. Це свідчить про перевагу 5 стратегії.
е) за коефіцієнтом ризику:
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 Kr
S117 5 24 10 4 2,06
S211 20 14 32 46 0,34
S335 5 3 37 2 6,42
S415 14 10 30 6 0,32
S517 23 20 9 12 0,59
S619 4 16 2 1 2,21
Чим менше коефіцієнт ризику (Kr) тим менше ризик
За цим показником найвигіднішою є 4 – стратегія.
3. Зробимо інтервальну оцінку ефективності кожної стратегії та визначити тип
ризику кожної з них.
Щоб визначити інтервальну оцінку ефективності необхідно розрахувати граничну похибку.
Гранична похибка характеризує граничні відхилення від запланованої.
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 ?i
S117 5 24 10 4 15,61
S211 20 14 32 46 25,53
S335 5 3 37 2 38,86
S415 14 10 30 6 13,42
S517 23 20 9 12 10,08
S619 4 16 2 1 20,43

Чим менше значення граничної похибки (граничного відхилення), тим безпечнішою і надійнішою є стратегія. Такою є 5 стратегія.
Додавши та віднявши граничну похибку до середньої ефективності отримаємо граничні межі, в яких буде коливатися фактичний прибуток по кожній стратегії.
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 ai max ai min
S117 5 24 10 4 29,59 -1,63
S211 20 14 32 46 41,73 -9,33
S335 5 3 37 2 65,37 -12,35
S415 14 10 30 6 28,74 1,90
S517 23 20 9 12 27,42 7,26
S619 4 16 2 1 34,32 -6,54

За цією таблицею ми можемо бачити зміни граничних інтервалів ефективності стратегій: ai max характеризує максимальну границю інтервалу ефективності, тобто очікувані прибутки. Тут кращою є 3 стратегія. ai min характеризує мінімальне значення інтервалу ефективності, якщо воно є від’ємним тоді ми можемо бачити розмір втрат, виходячи з цього вигіднішою є
5 стратегія, так як вона є не збитковою і має найбільше додатне значення.
. Визначимо ризик на основі розмаху варіації:

S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 Rivar
S117 5 24 10 4 31,22
S211 20 14 32 46 51,05
S335 5 3 37 2 77,72
S415 14 10 30 6 26,85
S517 23 20 9 12 20,16
S619 4 16 2 1 40,86
Чим більше розмах варіації тим більшим ризиком володіє стратегія.
Значить стратегія №5 є найменш ризикованою.

Для того, щоб простежити динаміку стратегій зобразимо графічно три останні показники

. Встановимо тип ризику. Для цього підрахуємо відсоток втрат для кожної стратегії.
S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5 % Супінь ризику
S117 5 24 10 4 -11,68Допустимий
S211 20 14 32 46 -57,56Критичний
S335 5 3 37 2 -46,58Допустимий
S415 14 10 30 6 12,374Ризик допустимий
4
S517 23 20 9 12 41,861Ризик допустимий
S619 4 16 2 1 -47,1 Допустимий
. Висновок:
За вище наведеною таблицею ми бачимо, що:
1. Стратегія №1 принесе збитки в розмірі 11,68% .
Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.
2. Стратегія №2 принесе збитки в розмірі 57,56%.
Ця стратегія збиткова, ризик – Критичний.
3. Стратегія №3 принесе збитки в розмірі 46,58%.
Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.
4. Стратегія №4 принесе прибуток в розмірі 12,374%.
Стратегія є прибутковою.
5. Стратегія №5 принесе прибуток в розмірі 41.861%.
Це прибуткова стратегія, яка є найвигіднішою за всіма показниками.
6. Стратегія №6 принесе збитки в розмірі 47,1%.
Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.
Побудувати матрицю ризиків:
bj – максимальне значення прибутку за реалізації кожної умови.
18 18 0 27 42
24 3 10 5 0...

ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!

Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь  на сайте:

Ваш id: Пароль:

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Простая ссылка на эту работу:
Ссылка для размещения на форуме:
HTML-гиперссылка:Добавлено: 2012.06.26
Просмотров: 1556

При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная!