Главная / Рефераты / Рефераты по хозяйственному праву

Реферат: Хозяйственное право


Реферат
На тему: “Види суб’єктів господарського права”
Завдання, права та обовязки субєкта господарського права
Кожен з видів субєктів господарського права має свої певні завдання.
Підприємство здійснює виробничо-господарську діяльність, банк — кредитну, розрахункову та іншу діяльність, орган державної виконавчої влади — управлінську діяльність в економіці і т.ін. Правовою формою, в якій врегульовані завдання субєктів господарського права, є їх статутні господарсько-правові акти – установчі документи установчий договір і статут), статут державного та іншого підприємства, положення (про міністерство, про державний комітет). Виходячи із завдань, статутні акти врегульовують такі поняття, як цілі і предмет діяльності субєкта господарського права (функції щодо органів управління).
Підприємства згідно з законом мають право здійснювати будь-які види законної господарської діяльності: виробничої, науково-дослідної, комерційної та ін. Всі підприємства є комерційними організаціями. Їх статутними цілями завжди виступає здійснення певної господарської діяльності з метою одержання прибутку. Прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства
(ст.ст.1,18 Закону «Про підприємства в Україні», ст.1 Закону «Про підприємництво»). Це є майно, яке у визначеному статутом порядку присвоює власник (власники) підприємства.
Право визначати цілі і предмет діяльності підприємства належить його засновникам, які виходять при цьому з своїх підприємницьких можливостей.
Закон дозволяє вносити в статут будь-яку кількість видів діяльності, не забороненої законом.
Юридичним засобом досягнення завдань і цілей субєкта господарського права виступають його права, захист яких гарантує держава. Права субєктів визначаються господарським законодавством залежно від їх видів: права підприємств, обєднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів, органів державної виконавчої влади.
Права субєктів можна класифікувати відповідно до їх змісту.
Засновницькі права грунтуються на загальній нормі права власності, згідно з якою власник «може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом діяльності» (ст.4 Закону «Про власність»). Ця норма деталізована статтями 5 та 6 Закону «Про підприємництво» та ст.5
Закону «Про підприємства в Україні». Засновницькі права включають право на вільний вибір засновниками підприємства видів діяльності, право на вибір організаційно-правової форми підприємства, право на прийняття рішення про створення підприємства, право змінювати у встановленому порядкуяк діяльність, так і форму підприємства. За загальним правилом ці та ішні засновницькі права належать власнику (власникам).
Права в галузі управління. Підприємства й інші субєкти господарського права самостійно управляють своєю діяльністю та справами. Порядок здійснення управління регулюється статутними актами згідно з принципами, визначеними законодавством. Основним з них є принцип поєднання прав власника на господарське використання свого майна з самоуправлінням трудового колективу. Власник здійснює свої управлінські права як безпосередньо (кооператив, колективне підприємство), так і через уповноважені ним органи (державні підприємства, господарські товариства).
Власник і уповноважений ним орган в порядку, передбаченому статутними актами, можуть делегувати свої управлінські права органу управління.
До управлінських належать, зокрема, права:
— самостійно визначати структуру підприємства, тобто кількість і склад його структурних підрозділів, включаючи так звані відособлені підрозділи: філії, представництва, відділення тощо;
— приймати і змінювати статут, інші установчі документи;
— затверджувати положення про структурні підрозділи;
— формувати органи управління і контролювати їх діяльність, призначати посадових осіб, визначати їх обовязки тощо.
Склад і юридична природа органів підприємства залежать від того, до якої власності воно належить. Конкретно це питання визначається статутними актами. Наприклад, підприємства — субєкти права колективної власності — мають вищі керівні та виконавчі органи. Перший — це загальні збори
(наприклад, загальні збори акціонерного товариства) або конференція.
Виконавчі функції в таких підприємствах здійснюють правління. Правління обирається власниками підприємств на загальних зборах, які визначають і затверджують у статуті повноваження цього органу. Правління обирає з свого складу голову, заступників. Функції голови (заступників) можуть по черзі виконувати члени правління. Керівники підприємств державної власності наймаються (призначаються) уповноваженими органами згідно з контрактною системою.
Управлінські функції і повноваження мають також трудові колективи державних підприємств (ст.15 Закону «Про підприємства в Україні»).
Реалізуються повноваження трудового колективу згідно з статутом загальними зборами (конференцією) або виборним органом (рада підприємства, рада трудового колективу), члени якого обираються зборами (2/3 голосів) терміном на 2-3 роки.
Майнові права субєктів поділяються на загальні та спеціальні.
Загальні майнові права підприємства, господарських обєднань врегульовані на підставі статей 20-30, 37 Закону «Про власність». До них можна віднести права:
— мати на підставі певного речового права (титулу) основні фонди, обігові кошти, інші цінності, вартість яких відображується на самостійному балансі підприємства. Згідно із законами, статутами підприємств та укладеними угодами майно належить підприємствам, іншим субєктам на праві власності або на праві повного господарського відання. Майно державної власності закріплюється за державними підприємствами і належить їм на праві повного господарського відання;
— вести господарську та комерційну діяльність; бути у звязку з цим позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді, захищати свої майнові права та інтереси від імені підприємства;
— розпоряджатися майном. Підприємство, якщо інше не передбачене його статутом, має право: продавати (обмінювати) майно іншим організаціям, здавати в оренду, заставляти, надавати тимчасово у безоплатне користування, списувати зношені основні фо...

ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!

Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь  на сайте:

Ваш id: Пароль:

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Простая ссылка на эту работу:
Ссылка для размещения на форуме:
HTML-гиперссылка:Добавлено: 2010.10.21
Просмотров: 1587

При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная!