Notice: Undefined variable: title in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 164
Реферат: Розрахунок теплової частини ТЕЦ - Рефераты по теплотехнике - скачать рефераты, доклады, курсовые, дипломные работы, бесплатные электронные книги, энциклопедии

Notice: Undefined variable: reklama2 in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 312

Главная / Рефераты / Рефераты по теплотехнике

Реферат: Розрахунок теплової частини ТЕЦ



Notice: Undefined variable: ref_img in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 323
Додаток
Задача № 1. (№ 1, стор. 45).
Газ – повітря з початковою температурою t1 = 27(С стискається в одноступеневому поршневому компресорі від тиску р1 = 0,1 МПа до тиску р2.
Стиск може відбуватися по ізотермі, адіабаті та політропі з покажчиком політропи n. Визначити для кожного з трьох процесів стиску кінцеву температуру газу t2, відведену від газу теплоту Q, кВт, та теоретичну потужність компресора, якщо його паропродуктивність G. Подати зведену таблицю. Дані, необхідні для розв’язку задачі, вибрати з таблиці 13.
Розрахунок вести без врахування залежності теплоємності від температури.

№ варіантуt1, (С N G, кг/год р1, МПа Р2, МПа
48 27 1,33 700 0,1 0,95
T2, Q, N – ?
Розв’язок:
1). Ізотермічний процес. t1 = t2 = 27(C; (U = 0;

Вт;

Потужність приводу:
Вт.
2). Адіабатичний процес.
; kповітря = 1,4; q = 0.

K;

кВт.
3). Політропний процес. ;
K;

Вт;
Вт.

Зведена таблиця:

Процес Т2, К q (U l (S Nпр, кВт
кДж/кг
Ізотерм. 300 193,836 0 –193,836 –0,65 –37,69
Адіабат. 570,78 0 194,29 –272 0 –52,9
Політроп. 524,46 –96,6 161,05 –259,63 –0,24 –50,5

Задача №2, (№4, стор. 47).
Визначити поверхню нагріву рекуперативного газоповітряного теплообмінника при прямоточній та протиточній схемах руху теплоносіїв, якщо об’ємна витрата повітря, що нагрівається при нормальних умовах Vн, середній коефіцієнт теплопередачі від продуктів згоряння до повітря К, початкові і кінцеві температури продуктів згоряння та повітря відповідно t1, t1, t2, t2. дані необхідні для вирішення задачі, вибрати з табл. 16.

№ варіанту VH, м3/годK, Вт/(м2(К)t1(C t1(C t2(C t2(C
48 9000 26 700 500 10 400
Розв’язок:
Поверхня нагріву, м2:

Масова витрата повітря:

Теплоємність повітря: Срп = 1,03 кДж/кг;
Потік тепла від газу до повітря:
Q = Cpп(mп((tп = 1,03(1,93((400 – 10) = 775,281 кВт;
Середня логарифмічна різниця температур:

а). Прямоток:

а). Протиток:

Задача № 3. (№1, стор. 48).
Задано паливо та паропродуктивність котельного агрегату D.
Визначити склад робочої маси палива та його найменшу теплоту згоряння, спосіб спалення палива, тип топки, значення коефіцієнта надлишку повітря в топці (т та на виході з котлоагрегату (ух по величині присоса повітря по газовому тракту (((); знайти необхідну кількість повітря для згоряння 1 кг
(1 м3) палива і об’єми продуктів згоряння при (ух, а також ентальпію газів при заданній температурі tух. Вихідні дані, необхідні для розв’язку задачі, прийняти з табл. 17.
Вказівка. Елементарний склад і нижча теплота згоряння палива, а також рекомендації щодо вибору топки і коефіцієнта надлишку повітря в топці приведені в додатках 5–8 методичних вказівок.

№ варіанту Вид палива D, т/год(( tух, (C
48 Челябінське вугілля Б3 160 0,15 130
(буре)
Розв’язок:
WP = 18; AP = 29,5; SP = 1; CP = 37,3; HP = 2,8;
NP = 0,9; OP = 10,5; =13,9 МДж/кг.
Тип топки – шахтно–млинова.
Коефіцієнт надлишку повітря в топці: (Т = 1,25.
Коефіцієнт надлишку повітря за котлом:
( = (Т + (( = 1,25 + 0,15 = 1,4.
Теоретична кількість повітря:
V0 = 0,089(CP + 0,265(HP + 0,033((SP – OP) =
= 0,089(37,3 + 0,265(2,8 + 0,033((1 – 10,5) = 3,75 м3/кг;
Об’єм надлишкового повітря:
(V = (( – 1)(V0 = (1,4 – 1)(3,75 = 1,5 м3/кг;
Теоретичний об’єм трьохатомних газів:
VRO2 = 0,0186((CP + 0,375(SP) = 0,0186((37,3 + 0,375(1) = 0,701 м3/кг;
Теоретичний об’єм двохатомних газів:
VR2 = 0,79(V0 + 0,008(NP = 0,79(3,75 + 0,008(0,9 = 2,97 м3/кг;
Дійсний об’єм сухих газів:
Vсг = VRO2 + VR2 + (V = 0,701 + 2,97 + 1,5 = 5,171 м3/кг;
Теоретичний об’єм водяної пари:
VH2O = 0,0124((9(HP + WP) + 0,0161( V0 =
= 0,0124((9(2,8 + 18) + 0,0161(3,75 = 0,596 м3/кг;
Загальний об’єм газів:
(V = Vсг + VH2O = 5,171 + 0,596 = 5,767 м3/кг;
Ентальпія газів:
Iух = [((ViCi)](tух = (VRO2(CRO2 + VR2(CR2 + VH2O(CH2O + (V(CB)(tух.
Об’ємна теплоємність сухих газів, водяної пари та повітря при
tух = 130(C, кДж/(м3(гр): CRO2 = 1,8; CR2 = 1,3; CH2O = 1,52;
CB=1,3.
Iух = (0,701(1,8 + 2,97(1,3 + 0,596(1,52 + 1,5(1,3)(130 = 1037,2 кДж/кг.
Задача №4. (№2, стор. 46).
Водяний пар з початковим тиском р1 = 3 МПа та ступенем сухості х1 =
0,95 надходить в пароперегрівач, де його температура підвищується на (t; після перегрівача пар ізотропно розширюється в турбіні до тиску р2.
Визначити (по hs – діаграмі) кількість теплоти (на 1 кг пара), підведеної до нього в пароперегрівачі, роботу циклу Ренкіна та ступінь сухості пара х2 в кінці розширення. Визначити також термічний ККД циклу. Визначити роботу циклу і кінцеву ступінь сухості, якщо після пароперегрівача пар дроселюється до тиску р1’. Дані, необхідні для вирішення задачі, вибрати з таблиці 14.

(t, (C p2, кПа p1’, МПа
235 3,0 0,50
Розв’язок:
і0 = 2635 кДж/кг; t1’ = 140(C; tпп = t1’ + (t = 140 + 235 = 375(C; iпп = 3240 кДж/кг;
(qпп = iпп – i0 = 3240 – 2635 = 605 кДж/кг; x2 = 0,912; iK = 2340 кДж/кг; l = iпп – iK = 3240 – 2340 = 900 кДж/кг; tK’ = 24(C; iK’ = CPB(tK’ = 4,2(24 = 100,8 кДж/кг; q = iпп – iK’ = 3240 – 100,8 = 3139,2 кДж/кг;
(у = l /q = 900 /3139,2 = 0,29.
Pдр = 0,5 МПа; iKдр = 2300 кДж/кг; х2др = 0,9. lдр = iпп – iКдр = 3240 – 2300 = 940 кДж/кг.
Задача № 5. (№4, стор. 50).
Визначити діаметр циліндру і ход поршня чотирьохтактного .ДВЗ по відомим значенням ефективної потужності, середнього індикаторного тиску, механічного ККД, кількості обертів двигуна і відношення. Розрахувати годинну і ефективну питому витрату палива, якщо індикаторний ККД двигуна , а нижча теплота згоряння МДж/кг. Вихідні дані, необхідні для розв’язку задачі, наведені в таблиці.

№ варіанту Ne, кВт N, об/хвpi, кПаz (i (м S/D
48 100 2100 600 4 0,38 0,81 0,95
Розв’язок:
Робочий об’єм циліндра:

Витрата палива:

де – індикаторна потужність:

Ефективна питома витрата палива:

Задача № 6. (№3, стор. 4...

ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!

Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь  на сайте:

Ваш id: Пароль:

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Простая ссылка на эту работу:
Ссылка для размещения на форуме:
HTML-гиперссылка:



Добавлено: 2010.10.21
Просмотров: 1506

Notice: Undefined offset: 1 in /home/area7ru/area7.ru/docs/linkmanager/links.php on line 21

При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная!

Notice: Undefined variable: r_script in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 434